Barsebäck LOGGA

BKAB:s verksamhetspolicy

Vi anpassar vår verksamhet till ägarens och andra intressenters krav och följer gällande lagstiftning och myndighetsbeslut. Säkerhet, miljö, affärsmässighet och kompetens kännetecknar vårt arbete.

BKAB:s medarbetare är kärnan i verksamheten. De står för företagets tillgångar. Kompetens, motivation, vilja och förmåga att utvecklas såväl som framtidstro, engagemang, öppenhet och entreprenörskap är nyckeln till företagets framgång.

Kärnvärdena Säkerhet, Resultat, Samarbete och Lärande är vår värdegrund som ska stödja vår kultur, ett önskat beteende som vi formar tillsammans och som är ett medel för att uppnå våra verksamhetsplaner och mål.

Säkerhet innebär bland annat:

 • att bidra till en trivsam och god arbetsmiljö, förebygga skada och ohälsa
 • att systematiskt förebygga och begränsa negativ miljöpåverkan från verksamheten
 • att främja ett organisationsövergripande arbete att identifiera och implementera förbättringsmöjligheter för alla delar av verksamheten
 • att agera omedelbart om vi ser farliga situationer eller ett farligt beteende
 • att tillämpa säkerhetsfrämjande arbetsmetoder enligt gällande instruktioner

Resultat innebär bland annat:

 • att skapa en effektiv och miljöanpassad resursanvändning
 • att ta de initiativ som krävs både för den egna arbetsuppgiften och för helheten
 • att hålla gjorda överenskommelser och följa beslutade arbetssätt
 • att aktivt bidra till operational excellence genom att arbeta mot måluppfylllnad och leveranser, regelbundet följa upp framdrift och vidta åtgärder vid avvikelser
 • att regelbundet utmana och förbättra våra arbetsformer och prestanda

Samarbete innebär bland annat:

 • öppen, saklig och snabb kommunikation såväl inom företaget som utåt
 • att agera aktivt för att ha förtroendefulla relationer med samarbets­partners, myndigheter och närboende
 • dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter till andra medarbetare och företagets intressenter

Lärande innebär bland annat:

 • att utveckla vår kompetens så att vi har flexibilitet och förmåga att verka inom ett brett område
 • att vara öppen för kompetensutveckling och förändring
 • att ta vara på egna och andras erfarenheter för att uppnå ständiga förbättringar
 • att genomföra uppgjorda kompetensplaner
Sidan uppdaterad den 6 april 2018