Barsebäck LOGGA

Miljöpåverkan

På Barsebäcksverket sker ett omfattande miljöarbete, både med att minska vår miljöpåverkan och genom att mäta och övervaka den påverkan vi har.

Utsläpp till luft

Trots att kärnkraftverket inte längre producerar el så medför servicedriften en del minimala utsläpp av radioaktiva och ickeradioaktiva ämnen.

Radioaktiva ämnen

Ventilationen av utrymmen nära reaktorn tar fortfarande med sig mycket små mängder av radioaktiva partiklar till den omgivande luften. Alla utsläpp av radioaktiva ämnen mäts till storlek och sammansättning och larmsystem varnar om några förhöjda eller ovanliga värden skulle uppmätas i utsläppen.

Vi tar regelbundet prover på växter och djur i anläggningens närhet. Resultaten av mätningarna skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.

Som den del av vårt kontrollprogram finns det vid utgångarna från kraftverket instrument som mäter radioaktivitet. Dessutom tar vi regelbundet prover på alger, blåstång och sediment i havet i utanför anläggningen. Resultaten av mätningarna skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.

Utsläpp till vatten

Barsebäck Kraft strävar mot att minska utsläppen i Öresund. Genom observationer, ständig uppföljning och välplanerat arbete kan vi minska utsläppen. Både radioaktiva och icke-radioaktiva ämnen kommer att följa med vattnet som har använts i processystem och för rengöring av reaktorutrymmen. Nivåerna på dessa ämnen är långt under de gränsvärden som är fastslagna av SSM samt med god marginal inom de krav på utsläppsstorlek som ställs på all kärnkraftsverksamhet.

Efter åren i drift har reaktorsystemens metallytor fått en beläggning med olika radioaktiva ämnen. Vatten ger ett mycket bra skydd mot strålningen, därför tömmer man inte reaktorsystemen på vatten. Vattnet byts ut efterhand och renas noggrant innan det går ut i havet från anläggningen.

I slutet av 2007 och början av 2008 genomfördes ett projekt där vi tvättade bort en stor del av den radioaktiva beläggningen på metallytorna i reaktorsystemen. Projektet blev mycket lyckat och innebär kraftigt minskad strålmiljö vilket i sin tur bland annat leder till en bättre arbetsmiljö.

Vi tar fortfarande regelbundet prover på växt- och djurlivet samt sediment i havet. Det enda man har funnit under de 30 åren i drift är små mängder radioaktivitet i tång och musslor nära kylvattenutsläppet. Men det har inte påverkat växt- och djurlivet negativt. Provresultaten kontrolleras av SSM. Vi kommer att fortsätta med provtagningen tills SSM anser att den inte längre behövs.

Avfall

I nuläget kommer den största mängden avfall från vår servicedrift. Det är allt från vanligt industriavfall till komposterbara matrester. Avfall från det som krävs för att hålla byggnaderna, anläggningarna och personalen i gott skick.

Inför rivningen demonterar vi och säljer delar av anläggningen till andra verk och industrier, vi försöker också återvinna så mycket som möjligt. I framtiden, när rivningsarbetet kommer i gång på allvar, kommer vi även få låg- och medelaktivt avfall samt rivningsmassor att behandla och hantera.

Allt aktivt bränsle har redan lämnat verket och förvaras nu av SKB i ett centralt mellanlager (CLAB) nära Oskarshamn.

Medelaktivt avfall består av jonbytarmassor från drifttiden som gjuts in i cement här på Barsebäck för att sedan skickas till SKB i Forsmark.

Lågaktivt avfall kan delas in i både brännbart och icke-brännbart. Exempel på brännbart avfall är engångshandskar och förpackningsmaterial.

Icke brännbart avfall är främst skrot från utbytta komponenter. Det finns även skrot från stora förbrukade komponenter, dessa hanteras separat.

Det lågaktiva brännbara avfallet skickas till Studsvik där det behandlas och det som inte är brännbart transporteras till SKB i Forsmark.

Lär dig mer om radioaktivt avfall och transport

Naturligtvis källsorterar vi det vanliga, icke radioaktiva, industriavfallet i flera olika kategorier

Resursanvändning

Förbrukning av kemiska produkter ska minimeras och inköpta produkter ska vara godkända enligt kärnkraftsföretagens gemensamma krav. Kraven omfattar process, arbetsmiljö, yttre miljö och brand. Vi ska vidare uppfylla våra interna mål för såväl energianvändning som vattenförbrukning. Allt för att så effektivt som möjligt kontrollera vår resursanvändning.

Inbyggda miljöstörande ämnen

Det är av största vikt för oss att rivningen av anläggningen sker med stor miljöhänsyn och i enlighet med myndigheternas regler och förordningar. Vi måste därför känna till och vara medvetna om de olika miljöstörande ämnen som finns i anläggningens olika byggnader såsom asbest eller PCB. Dessa ämnen måste hanteras på olika sätt, inte bara under tiden fram till rivningen utan även under rivningen samt efter rivningen. Vi har kartlagt och mätt vilka ämnen som finns på anläggningen och inom industriområdet. Mätningarna visar att det inte finns någon större mängd miljöstörande ämnen.

Sidan uppdaterad den 1 juni 2018