Barsebäck LOGGA

Arbetsmiljö

Mår vi bra, presterar vi bra är en ledstjärna i vårt arbetsmiljöarbete. Barsebäck Kraft är arbetsmiljöcertifierade enligt OHSAS 18001 sedan 2012.

Certifieringsstandarden ställer upp emot 60 krav. Barsebäcks verksamhetsstyrande system omfattar styrande policy, instruktioner och mål samt rutiner för framtagande av redovisande dokument i form av bland annat rapporter och protokoll.

Mål för Barsebäck Kraft och koncernen

Ledarskap, identitet och kultur

Öka chefers och beslutsfattares kompetens genom utbildning och coachning inom miljö och arbetsmiljö. Öka chefers kunskaper kring psykisk hälsa och hur man når ut till personalen. Delaktighet i hela Uniperkoncernen med att utveckla en miljö- och arbetsmiljöidentiteten via ett inkluderande arbetssätt.

Tekniska- och anläggningsspecifika mål

Behålla medvetenheten om betydelsen av rapportering och utredning av riskobservationer och tillbud, med syfte att förhindra framtida olyckor och för att säkerställa effektiva och säkra arbetssätt.

 Safety F1RST:

  • Vi tar hand om våra medarbetare
  • Vi stoppar riskfyllt arbete
  • Vi lär av tillbud, riskobservationer och andra erfarenheter

Fokusområden, risker och utmaningar som är viktiga att hantera i vårt arbetsmiljöarbete:

  • Balans mellan arbete och fritid
  • Organisation - arbetsfördelning
  • Samarbete
  • Kompetens
  • Relevanta riskbedömningar kopplat med effektivt åtgärdsarbete
Sidan uppdaterad den 4 maj 2016