Barsebäck LOGGA

Barsebäck 40 år 2015

Publicerad 2015-06-30 15:00

År 2015 är i vissa avseenden ett år att fira för stora delar av den svenska kärnkraftsflottan. Oskarshamn 3 har producerat 250 TWh sedan driftstarten för 30 år sedan, Forsmark har lagt det bästa produktionsåret någonsin bakom sig, Ringhals 2 togs i drift för 40 år sedan, samma år som vår första reaktor - Barsebäck 1.

Barsebäcksverket 1975

Barsebäcksverket 1975

 

Ettan kopplades in mot det svenska elnätet den 15 maj 1975 och namngavs efter dagens namn - Sofia. Lite mindre än två år senare kopplades Barsebäck 2 in på elnätet den 21 mars och döptes därför till Bengt. Barsebäck 1 togs ur drift från full effekt 30 november 1999 och Barsebäck 2 togs ur drift 31 maj 2005, efter det bästa produktionsåret någonsin. Trots att det gått tio år sedan Barsebäck helt slutade producera klimatvänlig el är det full aktivitet på Barsebäcksverket.

Elproduktion i Barsebäck är ett fönster i tiden och fokus ligger på att avveckla kärnkraftverket på ett ansvarsfullt och miljömässigt riktigt sätt, vilket vi ser positivt på. Organisationen kommer även kunna bistå med kunskap till de andra kärnkraftverken som också ska avvecklas i framtiden.

Barsebäcksverket har under hela sin drifttid producerat drygt 200 TWh el. Under ett år när båda blocken var i full drift producerade verket runt 9 TWh el, vilket motsvarar dubbelt så mycket el som Köpenhamn och Malmö förbrukar tillsammans under ett år, eller motsvarande 60 procent av Skånes totala elkonsumtion under ett år. Det bästa produktionsåret för Barsebäck 1 blev 1987, respektive 2004 för Barsebäck 2. För båda blocken tillsammans blev det bästa produktionsåret 1991.

Barsebäcksverket planerade för långvarig drift fram till dess att stängningsbeslutet kom. Säkerheten stod alltid främst i varje avvägning. Inom kärnkraftsbranchen planeras och genomförs projekt långsiktigt. Detta var inget undantag på Barsebäck. Effekthöjningar genomföres vid båda blocken i omgångar under 1980-talet, med bland annat åtgärder på turbinsidan och termisk effekthöjning i reaktorerna, detta ledde till att effekten på varje block ökades från 570 MW till 615 MW. Styrsystemet för turbinerna moderniserades kraftigt och datoriserades på båda blocken under serviceavställningen 1999. Under tidigt 2000-tal sattes en planeringsgrupp samman för att se över möjligheterna för en total modernisering av Barsebäck 2, likt den som genomförts vid trillingreaktorn Oskarshamn 2, med bland annat total renovering av kontrollrummet och effekthöjning. De politiska besluten om att och när blocken skulle tas ur drift vid Barsebäck kom enbart månader innan de stoppades.

Att våra komponenter var väl underhållna under drifttiden har lett till att vi idag säljer reservdelar till andra svenska kärnkraftverk. Detta leder till större miljövinster då vi bidrar till en större återanvändning av komponenter, istället för att annars i största utsträckning återvinna dem.

Passiv säkerhet vid ett eventuellt haveri fanns tidigt i tankarna inom den svenska politiken och den svenska kärnkraftsindustrin. En filteranläggning stod färdig år 1985 vid Barsebäcksverket för att kunna ta vid om alla andra säkerhetssystem skulle felfungera. Detta filter kunde på ett kontrollerat sätt fånga upp radioaktiva ämnen utan inblandning av människan eller elektronik. Detta var den första installationen av sitt slag i hela världen och därför ansågs Barsebäck vara väldens säkraste kärnkraftverk i mitten av 1980-talet.

Barsebäcksverket har under sina dryga 40 år som arbetsplats varit en trivsam arbetsplats enligt många. Detta speglar sig i den omtalade "Barsebäcksandan" som grundade sig i den väl sammansvetsade organisationen, som stundtals fick utstå påtryckningar utifrån i form av nedläggningshot. De båda kärnkraftsblocken är också väl integrerade med varandra, eftersom de delar vissa utrymmen, som exempelvis kontoren. Kontrollrummen till respektive block ligger också intill varandra, vilket möjliggjorde snabb intern kommunikation och erfarenhetsutbyte mellan skiftlagen.

Personalomställningen från att ha en fast organisation på 450 personer till att ha en organisation med ett block i drift med 350 personer för att slutligen ha en organisation som idag består av 50 personer, har varit en utmaning men en väl genomförd omställning. De andra verksamheterna vid Barsebäck, så som utbildning och Ringhals utvecklingsfilial, gör att det idag är totalt 200 personer som har sin dagliga arbetsplats vid Barsebäcksverket.

Placeringen av Barsebäcksverket var ur eleffektiv synpunkt ett väl placerat kraftverk, nära konsumenterna. Dåvarande Sydkraft (idag E.ON) planerade för sex reaktorer på tomten, som hade köpts upp från greve Hamilton i Barsebäck i mitten av 1960-talet. Under 1970-talet fanns det långt gående planer att förse närliggande Landskrona, Lund och Malmö med fjärrvärme, för att på ett effektivt ta tillvara på spillvärmen. Detta blev aldrig av då det politiska klimatet hårdnade mot kärnkraften som energikälla.

Som tidigare nämndes blickar Barsebäck Kraft AB framåt. Styrkan som föddes i det förflutna - med en fin anläggning, bra driftresultat, kompetenta medarbetare, strävan efter att bli bättre och ett bra internt omställningsarbete, har bidragit stort till var vi är idag. Barsebäck Kraft har under produktionsåren känt ett stort stöd från er som bor runt om oss, vilket vi fortfarande känner idag. Stort tack!

Somriga hälsingar från oss alla vid Barsebäck Kraft AB

Sidan uppdaterad den 23 februari 2016