Barsebäck LOGGA

Ändrade tekniska förutsättningar för rivning

Publicerad 2017-05-05 13:12


Under förra veckan fattade styrelsen för Svensk Kärnbränslehantering (SKB) ett par beslut som påverkar de tekniska förutsättningarna för rivningen av de svenska kärnkraftverken.


Beslut om segmentering av reaktortankar: Beslutet innebär att reaktortankarna ska delas, segmenteras, innan de kan skickas till slutförvar. Anledningen att man fattat detta beslut är att både teknik och metoder har utvecklats, inte minst genom effektivare kapmetoder. Kostnaderna för segmentering har i och med det blivit lägre.

SKB har också fattat ett beslut om att dra tillbaka ansökan om att lagra långlivat avfall i SFR fram till dess att SFL är klart. Detta betyder att det långlivade avfallet kommer att behöva mellanlagras på kärnkraftverken till dess att lagret för långlivat avfall, kallat SFL, är färdigt.


Hur påverkar detta Barsebäcks rivning?
Segmenteringen av tankarna kommer troligen inte att ha någon större påverkan på tidplanen, eftersom vi ändå hade planerat att ta ut alla system och interndelar ur reaktortankarna. Både systemrivning och segmentering tar ungefär 1 år per reaktortank. Kostnaderna för segmentering av BKAB:s reaktortankar ryms inom den ursprungliga kalkylen för kärnavfallsfonden.
Vad gäller beslutet om att SFL-avfall inte kan mellanlagras av SKB enligt tidigare plan så håller SKB och BKAB på att se över alternativen för att hitta den bästa lösningen både för Barsebäcksverket och för branschen som helhet, fram tills dess att SFL är driftsatt.
Vår ambition är fortsatt att följa den ursprungliga tidplanen för rivningsprojektet på BKAB. I dagsläget vet vi inte om det är möjligt, utan det beror på vilket alternativ för mellanlagring som är bäst för det svenska avvecklingsprogrammet. Det handlar om ett komplext industriprojekt, där målet är att genomföra en ansvarsfull och effektiv rivning av samtliga kärnkraftverk.

Rivningsprojektet på BKAB beräknas att totalt kosta cirka 4,5 miljarder kr.

Frågor från press och media besvaras av Torbjörn Larsson, Uniper Sverige.
Kontakt: Mobil 0706-373277 eller mail: Torbjörn.Larsson@uniper.energy

SKB är ett företag som ägs av kärnkraftverken i Sverige och företaget har ansvar för att ta hand om allt kärntekniskt avfall i landet på säkraste sätt. Det innefattar drift- och rivningsavfall från kärnkraftverken likväl som avfall från sjukvård, industri och forskning.
SFR: Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall i Forsmark. 2014 lämnade SKB in ansökningarna om att få bygga ut det för att ta emot driftavfall från rivningen av de svenska kärnkraftverken.
SFL: Slutförvar för långlivat avfall.
Läs mer om SKB och deras arbete på: www.skb.se

Sidan uppdaterad den 5 maj 2017