Barsebäck LOGGA

Frågor och svar

Här finner du svar på vanliga frågor om Barsebäck och kärnkraftverk.

Vilka jobbar på ett kärnkraftverk?

Precis som på de flesta andra arbetsplatser, finns det ekonomer, personalvetare, informatörer och administrativa tjänstemän. Andra yrken man hittar på ett kärnkraftverk är bland annat turbinoperatörer, stationstekniker, kemister och driftingenjörer. Olika yrken på kärnkraftverket kräver olika utbildningar, men för många yrken behövs till exempel teknikgymnasium, en högskoleingenjörs- eller civilingenjörsutbildning. För att arbeta med något mer kärnkraftsspecifikt, som till exempel strålskydd, blir man ofta vidareutbildad av kärnkraftverket där man arbetar.

Kan man bada i bassängerna?

Ur hälsosynpunkt skulle det gå bra att bada i bassängerna, men våra regler för strålskydd gör att det inte är tillåtet eftersom vattnet kan innehålla små mängder radioaktivitet. Dessutom vill vi undvika föroreningar i bassängerna, så även ur detta perspektiv är badning inte bra.

Varför är vattnet i bassängen blått?

Det är våra ögon som uppfattar vattnet som blått. Ljus består nämligen av elektormagnetiska vågor. Olika färger har olika långa vågor och det ljus som har kortast vågor sprids mest när ljuset går genom vatten. Eftersom blått ljus har kortast vågor ser det ut som om vattnet är blått. Vattnet är väldigt rent och därför framhävs effekten intensivare.

Hur mycket kostade det att bygga Barsebäck?

Totalt kostade det cirka 2 000 miljoner kronor att bygga Barsebäck i 1977 års penningvärde. Ytterligare cirka 800 miljoner har tillkommit för att bygga bland annat Filtra-anläggningen.

Upp

Hur mycket kommer rivningen av Barsebäck att kosta?

Det kommer att kosta cirka 4 700 miljoner att riva hela anläggningen, men med osäkerheter inräknade beräknas uttaget från kärnavfallsfonden till totalt 5 700 miljoner kronor.

Hur många personer kommer det behövas för att riva anläggningen?

Som mest kommer cirka 300 personer att vara engagerade samtidigt.

Varför stängdes Barsebäck?

Stängningen skedde på grund av politiska beslut efter en uppgörelse om energipolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet.

Hade Barsebäck kunnat starta igen?

Bortsett från att det inte går att få tillstånd för en start av Barsebäcksverket, skulle det vara tekniskt möjligt – men det är inte ekonomiskt försvarbart. Vi på Barsebäck arbetar med att förbereda en säker, snabb och kostnadseffektiv rivning.

Hur många arbetade på Barsebäck under driften och hur många arbetar här idag?

År 1999, när båda blocken var i drift, var cirka 430 anställda på Barsebäck Kraft AB. Det tillkom också extra inhyrd personal. Under sommarperioderna vid revision kunde det röra sig om cirka 1 000 personer extra. Antalet anställda har minskat successivt och under 2016 är det drygt 50 personer som är anställda av Barsebäck Kraft AB. Om man räknar in den inhyrda personalen från andra företag samt Ringhals filial, har cirka 150 personer sin dagliga arbetsplats på Barsebäcksverket.

Upp

Hur påverkades djur och växter i havet utanför under drifttiden? Hur är påverkan idag?

Under driften passerade 50 m3 havsvatten per sekund som kylvatten, samtidigt som det värmdes upp 10-12 grader. Detta fick dock en liten miljöpåverkan i havet utanför på grund av snabb omblandning. Däremot konstaterades att vissa kallvattenarter, till exempel torsk, skydde kylvatten medan andra arter trivdes bra i det varmare vattnet, till exempel ål. Denna effekt är nu helt borta. En ökad påväxt av bottenväxter förekom också under driften, men den effekten har också helt försvunnit.

Hur många arbetade i kontrollrummen förut? Arbetar någon där idag?

I varje kontrollrum arbetade 6-7 personer, det vill säga sammanlagt 12-14 personer, när båda blocken var i drift. Kontrollrummen är sedan länge inte permanent bemannade. Anläggningen övervakas istället från bland annat en bevakningscentral av särskilt utbildad vaktpersonal som finns här dygnet runt.

Hur mycket el har Barsebäcksverket producerat?

Totalt har Barsebäcksverket producerat drygt 200 TWh el, varav Barsebäck 1 93,8 TWh och Barsebäck 2 108 TWh. Under hela år 2015 förbrukade Sverige sammanlagt 136 TWh el.

Upp

Sidan uppdaterad den 25 februari 2016